AistiKO aistitaulu tukena kehollisten tunteiden säätelyssä

Testattava tuote: Aistitaulu on n. 3 m x 1 m kokoinen, kolmiosainen puinen seinäelementti, joka kiinnitetään ruuveilla seinään. Aistitaulu on koskettaessa miellyttävän tuntuinen ja rauhoittava. Lisäksi se on tekstuurinsa vuoksi myös akustisesti erinomainen. Taulu koostuu yksilöllisistä paloista ja sen materiaalina on pääosin tervaleppää, lisänä mäntyä, kuusta ja haapaa. Aistitaulun on valmistanut Kimmo Ojanen, AistiKO. www.aistiKO.fi

Testaajat: Satapsykiatrian tehostetun avohoidon yksikön vakautustyöryhmän avohoidon asiakkaat. Vakautustyöryhmä on hoito-ohjelma epävakaasti oireileville potilaille. Vakautustyöryhmän asiakkaat ovat pääosin nuoria aikuisia, joilla on tunteiden sääntelyn vaikeuksia. Ryhmässä harjoitellaan erilaisia tunteiden sääntelyn menetelmiä. Puolen vuoden mittainen hoitojakso sisältää yksilö- ja ryhmätapaamisia, jossa opetellaan tunnelukkojen ja minätaitojen tunnistamista sekä tunteiden säätelyä. Testausjakso 12.12.2022-16.6.2023

Testauksen tavoite: Aistitaulu osana kehollisten tunteiden säätelyä. Testauksessa arvioitiin aistitaulun soveltuvuutta ja hyödyllisyyttä psykiatrian kehollisten tunteiden epätasapainoa kokevien asiakkaiden tunnesäätelyn tukemisessa. Testauksen tavoitteena oli saada käyttökokemuksia aistitaulusta ja sen soveltuvuudesta kuntouttavaan psykiatriseen hoitotyöhön.

Tavoitteena oli selvittää mm.

  • Miten asiakkaan kokevat tuotteen hyödyllisyyden
  • Mikä taulussa erityisesti resonoi asiakkaita
  • Millaisissa tilanteissa tuotetta käytettiin
  • Millaisiin tilanteisiin/tunteisiin/kehollisiin oireisiin siitä saatiin apua
  • Millaisissa tilanteissa/tunteissa/kehollisissa oireissa siitä ei ollut apua
  • Miten asiakkaat kokevat tuotteen käytön helppouden
  • Soveltuuko tuote vakautustyöryhmän asiakkaille
  • Miten tuotteen käyttö tukee vakautustyöryhmässä tehtävää hoitotyötä

Testauksen toteutus: Aistitaulu kiinnitettiin vakautustyöryhmän ryhmätilan seinään.  Vakautuksen hoitajien kanssa sovittiin palautteen keräämisestä henkilökunnan ja asiakkaiden osalta. Aistitaulun viereen kiinnitettiin QR koodi, josta asiakkaat pääsivät lyhyeen palautekyselyyn, jossa he voivat antaa nimettömänä ja vapaaehtoisesti palautetta taulun vaikutuksista tilaan/itseensä. Asiakkaita pyydettiin vastaamaan palautekyselyyn testauksen aikana ja erityisesti hoitojakson lopussa. Kysely sisälsi strukturoituja ja avoimia kysymyksiä. Henkilökunta informoi asiakkaita testauksesta ja ohjeisti heidät palautteen annosta. Testauksen loputtua hoitajien kokemuksia kerättiin ryhmähaastattelulla.

Tuotteen turvallisuudesta konsultoitiin Satasairaalan laiteturvallisuusyksikköä, joka totesi tuotteen visuaaliseksi elementiksi, ei teknologiatuotteeksi. Näin ollen tuote ei edellyttänyt vastaanottotarkastusta. Satasairaalan kiinteistöhuolto tarkasti seinän, johon tuote kiinnitettiin ja antoi asennusluvan.

Palauteyhteenveto

Vakautustyöryhmän hoitajat ovat käyttäneet taulua yhtenä työkaluna tietoisen läsnäolon harjoituksissa. Taulun lähellä on tehty tietoista kävelyä ja sen äärelle on pysähdytty vuorotellen aistimaan taulua eri aisteja käyttäen. Taulun äärellä on jokainen asiakas saanut viettää haluamansa ajan. Tietoisella läsnäoloharjoituksella on pyritty vireystilan optimointiin. Optimaalinen vireystila on tarkkaavuuden ja tiedonkäsittelyn sujumisen kannalta tärkeä. Liian pitkäkestoinen ylivirittyminen vaikeuttaa asiakasta jäsentämään toimintaansa, kun taas alivirittyneellä asiakkaalla on vaikeuksia päästä alkuun toiminnassa ja ylläpitää sopivaa toimintavirettä. Tilanteeseen sopiva vireystila tukee keskittymistä ja käyttäytymistä. Vakautustyöryhmässä työskentelystä on asiakkaille eniten hyötyä silloin, kun he ovat sopivassa vireystilassa. Ryhmätilanteiden lisäksi aistitaulua on käytetty huonosti voivien yksittäisten asiakkaiden kanssa. Heidän vointiaan on pyritty helpottamaan tietoisen läsnäolon harjoituksilla taulun avulla esim. haettu tuntoaistia, tunnistettu värejä ja pyritty näin tuomaan mieli tähän hetkeen. Aistitaulusta ei ole ollut apua, jos asiakas on ollut kovin levoton ja ahdistunut. Taulusta on saatu ärsykkeitä, mutta ei riittävästi tilanteen laukaisemiseksi. Tällöin aisteja on aktivoitu voimakkaammin esim. kylmän veden ja jääpaloja avulla.

Hoitajien mukaan vakautustyöryhmän asiakkailla voi olla vaikeuksia kuvailla tuntemuksiaan, koska he eivät aina niitä itse huomaa. Sen takia myös palautteen antaminen on heille vaikeaa. Qr-koodin kautta saimme vain yhden asiakaspalautteen. Asiakas oli pitänyt aistitauluideasta ja kokenut, että taulu stimuloi useaa aistia ja sitä kautta helpottaa nykyhetkeen ankkuroitumista. Hänen mielestään taulu auttoi myös rauhoittumaan. Asiakasta miellytti taulussa värien ja elementtien vaihtelut. Hän koki, että pastellivärit loivat seesteistä tunnelmaa. Hänen mukaansa keskellä oleva puuelementti tuo elävästi tunteen yhteydestä luontoon, sen aitouteen ja voimaan. Asiakas oli käyttänyt aistitaulua rauhoittumiseen ennen ryhmätapaamista. Asiakas koki saaneensa taulusta apua dissosiatiivisiin oireisiin ja levottomuuteensa.

Taulussa on paljon erilaista tekstuuria ja kolmiulotteisuutta. Taulun monet pienet puupalaset ovat eri korkuisia ja eri tuntuisia kädelle. Taulusta löytyy myös oksakohtia. Hoitajien mukaan asiakkaita on resonoinut taulussa erilaiset kohdat. Erään asiakkaan mielestä taulun keskiympyrä tuntui siltä, kuin kädet uppoisivat tauluun. Jonkun mielestä oksakohdissa oli kiva pyöritellä käsiä. Joku taas pelkäsi saavansa taulusta tikkuja, eikä uskaltanut koskea siihen. Taulun värit kiinnittävät myös huomiota, sillä puupalaset on maalattu harmonisilla väreillä. Taululla on ollut monia funktioita. Isona teoksena taulu tuo rauhallisuutta ja visuaalisuutta ryhmätilaan. Se myös muokkaa ympäristöä miellyttäväksi ja sen ympärillä kierrokset laskevat. Taulu on herättänyt mielenkiintoa eri ammattiryhmissä ja se on koettu puhuttelevaksi ja vaikuttavaksi teokseksi.

Teksti: Minna Kangasniemi