Yeti-tabletti ja YetiCare työkaluina hoitotyössä

Testattava tuote: Yeti tabletti ja Yeti care sovellukset. Yeti tablet on intuitiivinen ja monikäyttöinen jättiandroidtabletti. Sitä voidaan käyttää oppimis- ja vuorovaikutusympäristönä. Testauksessa käytetään YetiCare sovelluksia, jotka on suunniteltu tukemaan erilaisten taitojen harjoittelussa, esimerkiksi liikkuvuus, hienomotoriikka ja koordinaatiotaidot, sekä kognitiiviset ja sosiaaliset taidot.

Testaajat ja ajankohta: Satakunnan hyvinvointialueen erikoistason psykiatria. Syksy2022-kevät 2023

Testauksen tavoite: Yeti tabletin käyttötarkoituksina oli asiakkaan rauhoittuminen tabletin parissa ja ahdistuneisuuden lievittäminen sekä ryhmätoimintakäyttö sekä tunnesäätelyn harjoittelu Yetin sisältöjen avulla. Yeti tablettia käytettiin osana asiakkaiden tavoitteellista kuntoutussuunnitelmaa ohjatusti.

Testauksen tavoitteena on selvittää mm.

 • Miten henkilökunta ja asiakkaat henkilökunnan arvioimana kokevat tuotteen hyödyllisyyden

o Millaisissa tilanteissa ja miten tuotetta käytettiin

o Millaisiin tilanteisiin/tunteisiin siitä saatiin apua ja millä sovelluksilla

o Millaisissa tilanteissa/tunteissa siitä ei ollut apua ja millä sovelluksilla

 • Miten henkilökunta kokee tuotteen käytön helppouden
 • Soveltuuko tuote psykiatrian kuntoutusasiakkaille
 • Miten tuotteen käyttö tukee psykiatrista kuntouttavaa hoitotyötä

Testauksen toteutus: Testauksen aikana henkilöstö piti kirjaa, mitä sovelluksia he käyttivät, millaisissa tilanteissa, millaisilla asiakkailla sekä mihin tarkoitukseen. Lisäksi henkilökunta arvioi, millaisia vaikutuksia sovelluksen käytöllä oli ja miten käyttö sujui/onnistui. Henkilöstö kysyi käyttötilanteissa myös asiakkaiden mielipiteitä ja kirjasi niitä palautteeseen kuitenkin niin, että asiakasta ei voi tunnistaa palautteesta.  Testauksen aikana järjestettiin väliarviointeja ja lopuksi kerättiin henkilöstön kokemuksia ryhmähaastattelulla heidän havaitsemistaan hyödyistä, käytettävyydestä ja testauksesta yleisesti.

Testauksen tulokset

Yetin käyttötilanteet ja asiakkaat

Tunnesäätelyn haasteista kärsivien asiakkaiden kanssa harjoitellaan huomaamaan, missä vireydessä itse kulloinkin on. Lisäksi harjoitellaan tunnesäätelyä, tasapainoisen vireystilan löytämistä ja oman vireyden hallintaa.

Alivireän asiakkaan kanssa

 • Alivireiden asiakkaiden kanssa voi harjoitella, miten itseään voi vireyttää. Tunnesäätelyn haasteita omaava asiakas menee helposti ryhmässä alivireäksi ja sulkeutuneeksi.
 • Alivireälle asiakkaalle soveltuvat aktivoivat sisällöt esim. poksautukset, ilmapallot, muistipeli, keilaus, tikanheitto. Aktivoivien sisältöjen tarkoituksena on herättää asiakkaan sulkutilassa olevat aivot.
 • Yeti mahdollistaa aistien stimuloinnin monipuolisesti. Ärsykkeillä herätetään asiakkaiden aistit esim. kosketus, liike-, kuulo, näköaistit. esim. tähdillä ja perhosilla.
 • Vireyttä voidaan nostaa alkuharjoituksella, esim. tietoisella kävelyllä, jossa kävellään ja samalla huomataan ja aistitaan asioita omassa kehossa ja ympäristössä. Tietoisessa kävelyssä kuljetaan ja aistitaan kaikilla viidellä aistilla. Harjoituksessa aktivoidaan etuotsalohkoa, eli tietoisuutta ja tässä hetkessä olemista.
 • Kahdeksikon piirtäminen sekä aktivoi hermostoa että rauhoittaa. Piirtäessä on käytetty myös ääniefektejä, jolloin saadaan myös kuuloaisti mukaan harjoitukseen.

Ylivireän asiakkaan kanssa

 • Ylivireällä tai ahdistuneelle asiakkaalla Yetiä voi käyttää rauhoittumiseen ja rentoutumiseen. Tällöin soveltuvat erityisesti luontosisällöt, maisemat, rauhalliset äänimaailmat.

Dissosioiva asiakas

Yetillä on mahdollista saada asiakkaan ajatukset neutraalille alueelle pois traumaattisista kokemuksissa esim. dissosioivan asiakkaan etuotsalohkoa voidaan aktivoida muistipelillä tai ilmapallojen poksautuksella. Tällöin asiakas saa neutraalia näköärsykettä, joka ohjaa hänet pois sisäisestä kaaoksesta. Asiakas oppii palauttamaan itsensä nykyhetkeen.

Asiakkaan nykyhetkeen palauttaminen keventää aivojen kuormitusta, joka syntyy, kun asiakas murehtii tai miettii vanhoja tapahtumia tai pelkää tulevaa. Myös psykoosia sairastava hyötyy nykyhetkeen tuomisesta, jolloin ajatukset voi keskittää sen hetkiseen tilanteeseen ja tekemiseen.

Yeti hoitotyössä

 • Yetin hoidollinen käyttö vaatii ohjaajilta paneutumista. Yetin avulla aktivoitaessa asiakas on itse aktiivinen toimija ja tekee asioita itse. Hoitajan rooli on ohjata asiakasta. Yetin kanssa asiakkaat itse tekevät harjoitusta ja huomaavat itse, miten omalla toiminnalla voi vaikuttaa tunteisiinsa ja säädellä niitä.
 • Tärkeää Yetin käytössä on, että hoitaja kertoo mihin peli on tarkoitettu, esim. muistipeli aktivoi etuotsalohkoa, että päästään pois tunneaivoista. Kun asiakkaat ymmärtävät tekemisen tavoitteen ja merkityksen he tekevät harjoitteita mielellään. Tällöin ei ole suurta väliä sillä, millaista tekeminen on esim. ”lapsellisempikin” peli kelpaa, kun pelillä on tarkoitus. Ei siis poksautella palloja vain, koska se on kivaa.
 • Kun keskitytään yhdessä asiakkaan kanssa johonkin tekemiseen, se luo tasavertaisuutta tilanteeseen. Potilas-hoitaja suhde ei tunnu niin voimakkaalta ja luottamussuhde kasvaa, jolloin myös hoitosuhde vahvistuu. Yhdessä mietitään, miltä tilanne tuntuu ja mitä tapahtuu. Pelaaminen ja tekeminen tukevat puheeksi ottamista, kun tekemisen lomassa ja sen kautta voi virittää keskustelua vaikeista aiheista.
 • Laitteen sisältöihin tutustumiseen on varattava aikaa. Yetin sisällöt ovat monipuolisia. Jotta hoitajat osaisi ehdottaa tai esitellä asiakkaalla erilaisia vaihtoehtoja, on niihin tutustuttava etukäteen. Jonkinlainen luokittelu tai ryhmittely tai hakutoiminta voisi monipuolistaa sisältöjen käyttöä. Nyt riskinä on, että uusiin sisältöihin ei ehdi tutustua ja tulee käyttäneeksi lähinnä samoja.
 • Teknologian ottamiseksi osaksi hoitotyötä vaatii ohjausta. Kun tuotetta käyttöönotetaan, pitää miettiä, miten se otetaan osaksi hoitotyötä. Käyttöönotto pitää suunnitella huolellisesti muuten tuote jää helposti nurkkaan odottamaan. Ryhmän tuki käyttöönotossa on tärkeää. Ei riitä, että yksi on innostunut.
 • Teknologiaa käytettäessä tulisi aina olla myös tekninen tuki saatavilla mahdollisimman pian. Jos haasteita tulee asiakastilanteessa, apu tarvittaisiin heti.

Hyötyjä

 • Yetillä on helppo aktivoida aisteja. Tuote on suuri, jolloin aistikokemuksen saa voimakkaaksi ja erilaista sisältöä on paljon.
 • Opetusvälineenä Yetistä on iso etu kokonsa puolesta. Näkyvyys ryhmätilanteessa on hyvä.
 • Yetillä tehtyjen harjoitusten tyyppisiä sisältöjä voi löytää myös kännykän sovelluskaupoista. On hyödyllistä, jos hoitajan kanssa on tehty Yetillä harjoituksia, joita asiakas voi tehdä myös kotona. Tutuista harjoituksista asiakas saa turvaa sekä kodissa että kodin ulkopuolisissa tilanteissa, jossa erilaiset rauhoittumisen tai mielen tasapainottamisen fyysiset apuvälineet eivät välttämättä ole saatavilla.
 • Leikkiminen tuo iloa, kun asiakkaat ovat tyypillisesti alakuloisia ja maailma on harmaa. Leikkinen tuo innostumista ja kilpailut nostavat tunnelmaa ja saadaan aikaan tunteita, joita ei ole pitkään aikaan tunnettu.

Yetin käytettävyys

 • Tuotteen sujuva käyttö vaatii hyvää nettiyhteyttä.
 • Haasteena on ollut, että ryhmätilanteissa ääni kuuluu heikosti, koska Yetissä kaiuttimet ovat näytön takana. Myös ulkoista kaiutinta on kokeiltu, mutta siitä ei ole ollut apua.
 • Teknologian kanssa tulevat haasteet ovat vakautuksessa olleet myös esimerkkinä asiakkaille tunteiden säätelystä ja hankalista tilanteista selviämisestä. Tunteiden säätelyä voi mallintaa, kun hoitajilla on haasteita teknologian kanssa, mutta silti pysyvät rauhallisina.