IKI-hanke tarjoaa digitaalisen kehittämis- ja testausympäristön ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen 

Satakunnassa on käynnissä Ikääntymisestä innovaatioksi – IKI-hanke, jossa selvitetään digitalisaation hyödyntämisen mahdollisuuksia ikääntyvien hyvinvoinnin edistämiseksi. Hankkeen päätuloksena kehitetään GeroTestbed, ensimmäinen sähköinen testaus- ja kehitysympäristö, joka on erikoistunut edistämään ikäihmisten toimintakykyä mahdollistaen laite- ja sovellustestauksen.

GeroTestbed on ikäihmisten toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen erikoistunut digitaalinen kehitys- ja testausympäristö, jossa erityistä huomioita kiinnitetään laitepainotteisen tuotetestauksen rinnalla ohjelmistoihin ja tiedon jatkohyödyntämiseen. Ikääntyneiden palveluiden tueksi on kehitetty runsaasti ohjelmistoja, joita sote-ammattilaiset voisivat hyödyntää osana palvelutuotantoa, jos tietoisuus niiden saatavuudesta olisi parempi. Tässä hankkeessa edistetään myös järjestelmiin kertyvän tiedon hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä. Toimintaa rakennetaan ja tullaan pilotoimaan olemassa olevissa ikääntyvien toimintakykyä tukevissa arjen palveluissa.   

Palvelujen tuottamisen ja järjestämisen toimintaympäristössä on menossa merkittäviä muutoksia, kuten hyvinvointialueiden uudistus, tekoälyn ja teknologioiden kehittyminen sekä vähenevä henkilöresurssi suhteessa asiakasmäärän kasvuun. Hyvinvointialueet mahdollistavat uudella tavalla organisaatioiden välisen yhteistyön.

– GeroTestbed tarkastelee ikääntyneiden palveluita organisaatiorajat ylittävinä palveluprosesseina ja saattaa rekistereihin kertyvää tietoa nykyistä paremmin osaksi palveluiden kehittämistä ja toiminnan arviointia, selventää Satakunnan ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Mervi Vähätalo.  

Yhteistyötä yli korkeakoulurajojen

IKI-hanketta toteutetaan yhteistyössä kolmen korkeakoulun ja paikallisten toimijoiden kanssa.

– Parhaillaan kartoitamme ikääntyvien palveluiden nykytilaa haastattelemalla ikääntyneiden palvelupoluissa ja heille palveluja tarjoavissa yksiköissä toimivia ammattilaisia. Haastatteluilla selvitetään yhteistyömuotoja eri toimijoiden välillä sekä datan keruuta ja sen hyödyntämistä, kertoo projektikoordinaattori Sinikka Paukkunen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.  

GeroTestbed toimii kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä tutkimus- ja kehitysympäristönä yrityksille, korkeakouluille ja tutkijoille.

– GeroTestbedistä tulee osa Satakunnan Testbed-toimintamallia ja se muodostaa uuden, merkittävän teknologiatestausalustan, kertoo Vähätalo.

– Hankkeen aikana kehittyvä toimintamalli mahdollistaa myös kolmen korkeakoulun opiskelijoiden integroitumisen osaksi teknologian testaus- ja kehittämistoimintaa, kertoo Tampereen yliopiston projektipäällikkö Eveliina Kaukkila.  

Ikääntymisestä innovaatioksi – IKI-hanketta (1.3.2023–31.8.2025) toteuttavat Satakunnan ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto ja Porin kaupunki.  


Lisätietoa:    

Projektipäällikkö Mervi Vähätalo (SAMK), mervi.vahatalo@samk.fi, p. 044 710 3983  

Projektipäällikkö Eveliina Kaukkila (TAU), eveliina.kaukkila@tuni.fi, p. 050 479 4294  

Projektikoordinaattori Sinikka Paukkunen (Diak), sinikka.paukkunen@diak.fi, p. 050 571 4686   

Kaikki IKI-hankkeen logot