Kelosound Oy:n Pikkukelon testaus Hopeaharjun Palvelukoti Oy:ssä

Testatut teknologiat ja testausaika

Kelosound Oy:n Pikkukeloa testattiin vajaan neljän kuukauden ajan (13.6.-4.10.2022) Hopeaharjun Palvelukoti Oy:ssä. Pikkukelo on kelopuusta valmistettu elämyskaiutin. Pikkukeloa ohjataan mobiilisovelluksella, ja sen käyttö vaatii langattoman nettiyhteyden. Palvelu sisältää runsaasti erilaisia luonnon ääniä. Palveluun valittava äänimaailma on räätälöitävissä.

Palvelun tarkoituksena on tuoda luonto lähemmäksi ihmisiä ja mahdollistaa luonnon äänistä nauttiminen eri elämäntilanteissa. Palvelulla voidaan rauhoittaa ja rentouttaa asiakkaita. Käyttäjät voivat myös halutessaan halata tai laittaa korvan keloa vasten ja kokeilla, miltä äänimaisema tuntuu, kun ääni resonoi kalloluissa. Kelossa on Nanoksi Fotonit pinnoite, joka estää bakteerien leviämistä.

Asiakaskuvaukset

Palvelua testattiin Hopeaharjun Palvelukoti Oy:ssä mielenterveyskuntoutujien ja yksikön henkilökunnan kanssa. Hopeaharjun Palvelukoti Oy:n asiakkaat ovat 30-80-vuotiaita ja heidän keski-ikänsä on noin 60 vuotta. Hopeaharjun Palvelukodin asiakkaista useat ovat moni- ja pitkäaikaissairaita. Pikkukeloa testattiin erilaisissa yksikön arjen tilanteissa, kuten ryhmätoiminnassa, yksikön salissa, hoitotilanteissa ja asiakkaiden huoneissa. Pilottiin osallistui yksikön asiakkaita ja kuusi työntekijää. Kirjallista palautetta saatiin kuudelta henkilökunnan edustajalta ja yksittäisiltä asiakkailta eri tilanteista. Asiakkaille tunteiden ja kokemusten analysointi sekä palautteen antaminen on haastavaa oman kuntonsa vuoksi. Tämä näkyi saatujen palautteiden määrässä.

Onnistumiset

Henkilökunnan kokemukset:

Puolet henkilökunnasta arvioi Pikkukelon käyttämisen olevan erittäin helppoa henkilökunnalle, kaksi melko helppoa ja yksi melko vaikeaa. Henkilökunnasta yksi arvioi palvelun soveltuvan erittäin hyvin asiakkaille ja viisi melko hyvin. Vastaajista kaksi piti palvelua erittäin sopivana omaan työhönsä ja neljä melko sopivana. Viisi vastaajaa arvioi palvelun toimivan teknisesti erittäin hyvin, yksi melko hyvin. Tuote koettiin hyvännäköiseksi ja -kokoiseksi sekä riittävän kevyeksi. Kaikki vastaajat kertoivat saaneensa erittäin hyvin tietoa palvelun käytöstä testauksen alussa.

Henkilökunnan mukaan asiakkaille soveltuivat parhaiten rauhoittavat äänet. Vaikeammin tunnistettavien äänten ajateltiin voivan aiheuttaa levottomuutta asiakkaissa. Henkilökunnan mukaan suurin osa asiakkaista piti palvelusta ja koki luonnon äänet positiivisiksi. Vain muutamat asiakkaat eivät halunneet kuunnella ääniä.

Vastaajista yksi arvioi, että palvelun käyttö rauhoitti asiakkaita erittäin paljon, kolme melko paljon ja kaksi melko vähän. Luonnon äänten kuvattiin tuottaneen hyvää mieltä ja rennon tunnelman. Vastaajista kaksi arvioi palvelun tukeneen erittäin paljon asiakkaiden keskittymistä, kolme melko paljon ja yksi ei osannut sanoa. Henkilökunnasta yksi arvioi palvelun käytön tukeneen erittäin paljon asiakkaiden aktivointia, neljä melko paljon ja yksi vastaaja ei osannut ottaa kantaa.

Kun asiakkailta oli kysytty, haluavatko he kuunnella luonnon ääniä, niin vastaus oli ollut mielellään. Yksikön asiakkailta puuttuu aloitekykyä. Henkilökunnan mukaan oli positiivista huomata, että asiakkaiden vastaus äänten kuunteluun oli myönteinen sen sijaan, että vastattaisiin en osaa sanoa. Asiakkaiden kanssa oli keskusteltu palvelusta, miltä äänet kuulostavat ja mistä ne syntyvät. Heidän kanssaan arvuuteltiin ääniä ja keskusteltiin niistä. Osa asiakkaista oli kiinnostuneita tekniikasta. He kyselivät, mistä palvelussa on kyse. Henkilökunnan mukaan kelon koskettaminen ja sylissä pitäminen aiheuttivat asiakkaille myönteisiä tunnereaktioita. Yhdelle linnuista kiinnostuneelle asiakkaalle palvelu mahdollisti osaamisensa osoittamisen. Hän oli iloinen lintujen äänten tunnistamisesta.

Henkilökunnan mukaan palvelu koettiin hyväksi työvälineeksi asiakkaiden tueksi ja ryhmätoimintoihin. Palvelun ajateltiin olevan vaihtoehto musiikin kuuntelemiselle. Palvelua kuunneltaessa koettiin positiivisia kokemuksia ja tunteita. Palvelun ajateltiin tuovan työhön myös enemmän kiinnostusta sekä lisäävän mielenkiintoa teknologiaa ja sen mahdollisuuksia kohtaan. Palvelun ajateltiin osaltaan rauhoittavan myös henkilökuntaa, mikä näkyi asiakkaiden rauhallisempana ohjaamisena.

Vastaajista neljä arvioi palvelun soveltuneen erittäin hyvin osaksi yksikön arkea ja kaksi melko hyvin. Henkilökunnan mukaan palvelun luontoäänet sopivat hyvin taustalle. Hiljaisuuden ajateltiin olevan vaikeaa yksikön asiakkaille. Lintujen laulun koettiin tuottaneen keväistä ja kesäistä fiilistä. Vastaajista kaikki arvioivat voivansa käyttää palvelua jatkossakin.

Asiakkaiden kokemukset:

Palautetta kerättiin mahdollisuuksien mukaan myös yksittäisiltä asiakkailta. Kuusi asiakasta antoi palautetta Pikkukelon hyödyntämisestä ryhmätoiminnassa. Asiakkaista yksi arvioi luonnon äänien kuuntelun lisänneen erittäin paljon ryhmätoiminnan mielekkyyttä, neljä melko paljon ja yksi melko vähän. Avoimissa palautteissa kolme asiakasta kertoi luonnon äänien rauhoittavan, kaksi ei kokenut äänien juurikaan vaikuttavan ja yksi ei huomannut eroa. Vastaajista yksi arvioi nauttineensa enemmän rentoutumisesta luonnon ääniä kuunnellessa. Asiakkaiden mukaan ryhmätoimintaan soveltuvat rauhalliset äänet. Vastaajista yksi toivoi, että luonnon ääniä hyödynnetään ryhmässä jatkossakin, neljä vastasi väittämään ehkä ja yksi ei osannut ottaa kantaa.

Salin kokeilusta saatiin palautetta viideltä asiakkaalta. Asiakkaista yksi arvioi luonnon äänten sopivan saliin erittäin hyvin, kaksi melko hyvin ja kaksi erittäin huonosti. Avoimissa vastauksissa osa asiakkaista kertoi äänten rentouttavan, rauhoittavan ja virkistävän tunnelmaa. Avoimissa vastauksissa kielteisen vastauksen antanut kommentoi, että luonnon äänet eivät sovi hänen mielestään sisälle. Kaikki vastaajat arvioivat, että luonnon äänet sopivat erittäin hyvin taustaääneksi. Asiakkaista yksi kertoi viihtyneensä salissa erittäin hyvin luonnon äänien soidessa, kaksi melko hyvin ja kaksi melko huonosti. Asiakkaiden mukaan luonnon ääniä pidettiin saliin sopivina. Vastaajista kolme toivoi, että salissa hyödynnetään jatkossakin luonnon ääniä, yksi ehkä ja yksi vastasi ei.

Hoitotilanteen kokeilusta ei saatu asiakkaiden palautteita. Kaksi asiakasta antoi palautetta Pikkukelon kokeilusta omassa huoneessaan. Asiakkaista toinen arvioi luonnon äänien rauhoittaneen häntä melko vähän ja toisen mukaan äänillä ei ollut rauhoittavaa vaikutusta. Avoimissa vastauksissa asiakkaat kertoivat kokeneensa äänet kivoiksi ja niiden kuuntelua pidetiin mukavana. Asiakkaat kuuntelivat luonnon ääniä lepäämisen ja nukkumaan menon yhteydessä. Toinen asiakkaista kertoi kuunnelleensa luonnon ääniä myös jalkahoidon yhteydessä.

Kehittämisajatukset

Henkilökunnan palautteiden mukaan palveluun toivottiin lisää ääniä käyttöön. Rauhoittavia ja harmonisia ääniä voisi olla vielä enemmän saatavilla tälle asiakaskunnalle. Henkilökunnan mukaan sovellukseen voisi lisätä kuvauksia ja tarinoita siitä, missä äänet on tallennettu. Ääniä voisi järjestää teemoittain.

Henkilökunnan mukaan äänikirjasto voisi sisältää myös muistelua tukevia ääniä. Palvelussa voisi olla myös äänimaisemia eri puolilta maailmaa. Erityisesti näkövammaisille voisi olla mielenkiintoista päästä erilaisiin äänimaisemiin. Palautteissa pohdittiin myös, voisiko palvelu sisältää rentouttavaa musiikkia.

Soveltuvuus

Testauksen osallistujamäärä oli pieni, joten tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Pikkukelon testauksesta saatujen tulosten perusteella palvelu soveltuu käytettäväksi mielenterveyskuntoutujien yksikössä. Palvelun ajateltiin mahdollistavan asiakkaille rauhoittumisen hetkiä. Henkilökunnan kokemusten mukaan Pikkukelo soveltuu erittäin hyvin ryhmä- ja viriketoimintaan (mm. käsityö- ja väritysryhmät), rentoutushetkiin, visailujen yhteyteen, keskustelun tueksi ja ruokailutilanteisiin. Palvelu koettiin sopivaksi käyttää myös erilaisten väliaikojen yhteydessä, kuten aamupalan jälkeen ja lehden luvun yhteydessä.

Palvelun suurimmiksi hyödyiksi nimettiin asiakkaiden rauhoittuminen ruokailutilanteissa. Palvelun avulla voitiin tuoda luontoelämyksiä sisälle asiakkaiden arkeen. Luontoelämysten hyödyn ajateltiin olevan vaikuttavimmillaan talviaikaan. Talviaikana palvelu voisi tuottaa elämyksiä ja herättää kesään liittyvää keskustelua ja muistelua sekä halua kuunnella kevään ääniä. Tärkeiksi mainittiin myös rauhoittumistilanteet, terapiahetket ja luontoäänien kuuntelu hiljaa silmät suljettuina.

Henkilökunnan mukaan palvelu soveltuu myös taustaääneksi, sillä taustaääntä kaivataan ja luontoäänet ovat taustalla sopivia ja häiritsevät esimerkiksi TV:tä ja radiota vähemmän. Palvelua testattiin jalkahoito- ja kampaamotilanteissa ja asiakkaiden huoneissa. Hoitotilanteissa huomattiin, että käytettävät välineet pitivät liian paljon ääntä, jolloin Pikkukelon kuuntelu ei onnistunut. Lisäksi hoitotilanteissa asiakkaat halusivat keskittyä keskusteluun. Asiakaskunnasta johtuen Pikkukeloa ei uskallettu jättää asiakkaiden huoneisiin valvomatta.

Henkilökunnan mukaan palvelu voisi soveltua myös päiväkoteihin, kouluihin, erityiskouluihin ja lastensuojeluun, terapiatilanteisiin, hammaslääkäriin sekä sairaaloihin ja terveyskeskuksiin. Palvelun ajateltiin soveltuvan myös vammaispalveluihin, näkövammaisille, A-klinikalle, vankilaan sekä ikääntyneiden tehostettiin palveluasumiseen.

Raportin laatija: Niina Holappa, Prizztech Oy