Hämeen Spes Oy:n Fiilisluotsi -palvelun testaus Satakunnan Syöpäyhdistys ry:ssä

Testatut teknologiat ja testausaika

Hämeen Spes Oy:n Fiilisluotsi-sovellusta testattiin viiden kuukauden ajan (4.4.-1.9.2023) Satakunnan Syöpäyhdistys ry:ssä. Fiilisluotsi on digitaalinen tunnepäiväkirja päivittäisten tunnetilojen tunnistamiseen ja arkipäivän tapahtumien kirjaamiseen. Fiilisluotsi mahdollistaa erilaisten asioiden käsittelyä ja puheeksi ottamista.

Fiilisluotsi-sovellukseen asiakas voi kirjata tunteitaan valitsemalla sovelluksesta tunnekuvakkeita ja kohdentaa tunteita tapahtumiin sekä kirjoittaa päiväkirjamerkintöjä. Halutessaan asiakas voi jakaa päiväkirjamerkintöjä ammattilaiselle. Palvelusta ammattilainen saa reaaliaikaista dataa työnsä tueksi. Sovellus tekee asiakkaan tunnekirjauksista raportin, jonka pohjalta ammattilaisen on helppo keskustella asiakkaan tilanteesta yksilöllisemmin. Palvelun tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan äänen kuuluminen ja lisätä asiakkaan hyvinvointia, helpottaa asiakkaan tilanteen tunnistamista, tukea kotiin vietäviä palveluja sekä ennaltaehkäistä asiakkaiden siirtymistä vaativampien palveluiden piiriin.

Fiilisluotsi on tarkoitettu työvälineeksi ennaltaehkäiseviin ja hyvinvointia ylläpitäviin palveluihin, kuten opiskeluhuoltoon, avohuollon palveluihin, lastensuojeluun, valmennus- ja kuntoutustyöhön, mielenhyvinvointi- ja vammaistyöhön ja ikäihmisten palveluihin. Fiilisluotsi sisältää nuorten, aikuisten ja senioreiden palvelumoduulit. Moduuleita on kehitetty yhdessä asiakkaiden kanssa. Fiilisluotsi-sovellus toimii suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja saksaksi.

Asiakaskuvaukset

Fiilisluotsi-palvelua testattiin Satakunnan Syöpäyhdistys ry:ssä henkilökunnan ja asiakkaiden kanssa. Testaukseen osallistui viisi henkilökunnan edustajaa ja kaksi asiakasta (syöpään sairastunutta tai läheistä). Kirjallista palautetta saatiin kaikilta työntekijöiltä sekä toiselta asiakkaista. Testaukseen kartoitettiin mukaan useampia asiakkaita, mutta osa asiakkaista oli keskellä kriisiä, jolloin kokeiluun osallistuminen ei onnistunut.

Onnistumiset

Henkilökunnasta neljä arvioi Fiilisluotsi-sovelluksen käyttämisen olevan melko helppoa ja yksi melko vaikeaa. Vastaajista kolme kertoi palvelun käytön olleen melko helppoa asiakkaille, yksi melko vaikeaa ja yksi ei osannut ottaa kantaa. Henkilökunnasta neljä koki palvelun toimivan teknisesti melko hyvin, yksi ei osannut ottaa kantaa. Vastaajan mukaan sovelluksen lataamisessa ja käyttöönotossa oli joitakin haasteita. Henkilökunnan mukaan palvelun käyttö edellyttää kykyä käyttää sovelluksia. Vastaajista kolme arvioi palvelun soveltuvan melko hyvin asiakkaiden käyttöön, yksi melko huonosti ja yksi ei osannut ottaa kantaa. Palvelun koettiin olevan sopiva työväline etenkin nuorille aikuisille sekä tietoteknisesti osaaville henkilöille. Palautteissa henkilökunta totesi, että heidän olisi itse ollut hyvä harjoitella etukäteen sovelluksen lataamista, jolloin asiakkaiden opastaminen olisi ollut sujuvampaa.

Henkilökunta hyödynsi palvelua asiakastyössä, esimerkiksi nuoren asiakkaan kanssa itsereflektoinnin tukena ja pitkäaikaisessa asiakassuhteessa. Henkilökunnan mukaan asiakkaat keskustelivat työntekijöiden kanssa tunteista ja niiden käsittelystä. Henkilökunnalta kysyttiin myös, millaisia onnistumisia palvelun käyttö mahdollisti asiakkaille. Henkilökunnan mukaan sovellus mahdollisti asiakkaille ahdistuksen lieventymistä, ajatusten jäsentämistä, itseilmaisun ja tunteiden käsittelyä sekä tunteiden sanoittamista. Palvelu loi rohkeutta kohdata vaikeita asioita ja tunteita ja viipyä niiden äärellä sekä löytää niihin ratkaisuja. Lisäksi asiakkailla oli tieto siitä, että halutessaan he voivat jakaa päiväkirjamerkintöjä henkilökunnalle. Vastaajien mukaan palvelu voisi myös tukea asiakkaan tavoitteen kirkastamista.

Henkilökunta nimesi palvelun suurimmaksi hyödyksi asiakkaiden itsereflektion lisääntymisen ja tunnetaitojen vahvistumisen, asiakkaan motivoinnin muutokseen sekä asiakkaan oman hyvinvoinnin lisääntymisen. Tärkeäksi koettiin, että palvelu mahdollisti asiakkaille pahan olon ja tunteiden purkamisen päiväkirjaan 24/7. Palvelun koettiin olevan hyvä lisätyöväline nykyisten palveluiden täydentämiseen.

Henkilökunnan mukaan palvelun käyttö kannustaa sitoutumaan hoitoon. Lisäksi palvelun ajateltiin olevan hyvä tuki itsetuntemuksen lisäämiseen ja tunnetaitojen kehittämiseen. Palvelu toimi asiakkaille lisätyökaluna säännöllisten kasvokkain tapahtuvien tapaamisten ohella. Henkilökunnasta neljä voisi ajatella käyttävänsä palvelua myös jatkossa, yksi ei osannut ottaa kantaa.

Asiakkaan mukaan sovelluksen lataaminen oli erittäin helppoa ja sen käyttäminen oli melko helppoa. Vastaajan mukaan sovellus toimii melko hyvin. Asiakas koki sovelluksen tukevan erittäin hyvin omien tunteiden sanoittamista ja asioiden puheeksi ottamista henkilökunnan kanssa.

Asiakas kertoi sovelluksella olleen myönteinen vaikutus hänen hyvinvointiinsa. Tunteiden sanoittaminen oli auttanut häntä ymmärtämään omia tunnetiloja paremmin. Lisäksi asiakas enää purkanut niin paljon pahaa oloa läheisiin, mikä oli vähentänyt huonon oman tunnon kokemista ja läheisten taakkaa. Asiakkaan mukaan palvelun suurin hyöty oli siinä, että hän on oppinut ymmärtämään, mitä tunnetta milloinkin käy läpi ja sanoittamaan omia tunteita. Palvelun avulla pahan olon iskiessä voimalla päälle, tunteen sai myös purettua ulos.

Asiakas voisi kuvitella käyttävänsä palvelua jatkossa. Asiakas antoi sovellukselle kouluarvosanan 9. Asiakas kokee myös, että hän voisi suositella palvelua ystävälle tai tutulle, joka on samassa tilanteessa.

Kehittämisajatukset

Henkilökunnan mukaan sovelluksen lataamisen ja käyttöönoton prosessia voisi sujuvoittaa. Henkilökunta pohti, voisiko sovelluksessa olla toiminto, jolla asiakkaiden kirjauksiin voisi reagoida. Tämä voisi motivoida asiakkaita. Henkilökunnan mukaan uutta palvelua käyttöön otettaessa voisi pohtia vielä tarkemmin, miten se otetaan sujuvaksi osaksi nykyisiä palveluja. Asiakkaan mukaan päiväkirjamerkinnöissä kirjoitetun tekstin luettavuutta voisi parantaa. Nykyisellään tekstiä on vaikea lukea, kun kaikki samana päivänä kirjoitetut tekstit näkyvät sovelluksessa hieman liian tiiviisti.

Soveltuvuus

Testauksen osallistujamäärä oli pieni, joten tuloksia voidaan pitää suuntaa antavina. Palvelun koettiin soveltuvan hyvin syöpään sairastuneiden tai heidän läheistensä tunteiden käsittelyyn ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Palvelun ajateltiin auttavan ja tukevan arjessa ja nostavan esille positiivisia ajatuksia. Henkilökunnan mukaan tärkeää oli, että palvelu koostaa tietoa asiakkaan todellisesta tilanteesta. Tällöin ammattilaisille syntyy kokonaisvaltaisempi kuva asiakkaan hyvinvoinnista verrattuna siihen, että tiedossa on vain yhteisissä tapaamisissa keskustellut asiat. Sovelluksen käyttämisen ei kuitenkaan koettu voivan korvata kasvokkaisia tapaamisia.

Henkilökunnan mukaan palvelu voisi soveltua asiakkaille, joiden on vaikea tulla vastaanotolle. Palvelu voisi toimia asiakkaiden tukena soittoaikojen ohella. Henkilökunta kertoi, että palvelua voisi hyödyntää mm. lyhytterapia-asiakkaiden kanssa integroituna ennalta sovittuihin vastaanottojaksoihin (esimerkiksi viiden kerran tavoitteelliseen tukeen) sekä asiakkaiden toipumisprosessiin sitouttamisessa kuntoutusvaiheessa, sillä palvelu voisi auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Säännölliset raportit tunteista tukevat motivoitumista ja toimivat askelmerkkeinä pitkällä matkalla. Henkilökunnan mukaan palvelua voisi hyödyntää myös parantumatonta syöpää sairastavien kanssa, joilla kuitenkin elämä jatkuu syövän kanssa useita vuosia. Palvelu voisi soveltua hyvin omaisille ja omaisten vertaisryhmälle.

Henkilökunta arvioi, että palvelu voisi soveltua nuorille tai nuorille aikuisille, oppilashuoltoon sekä perheille, joissa on paljon haasteita. Työntekijöiden mukaan palvelua voisivat käyttää myös mielenterveyden haasteista kärsivät sekä ahdistuneisuushäiriöitä kokevat. Lisäksi palvelu voisi henkilökunnan mukaan soveltua kroonisesti sairaille potilasryhmille. Palvelu voisi auttaa maahanmuuttajia heitä kohdanneessa kriisissä ja auttaa sopeutumaan uuteen.

Henkilökunnan mukaan testauksen asiakasryhmän kohdalla on yksilöllisesti tarkasteltava, kenelle palvelu sopii käyttöön otettavaksi ja missä tilanteessa.

Asiakkaan mukaan palvelu voisi soveltua kenelle tahansa, joka kokee pahaa oloa.

Raportin laatija: Niina Holappa, Prizztech Oy