Florie-anturin testaus kehitysvammaisten asumisyksikössä

Testattava sovellus: Florie Oy:n Florie anturi

Missä testattiin: Satakunnan hyvinvointialueen kehitysvammapalveluiden asumisyksikkö Naskalissa. Tuotetta testasi yksi asukas, jolla haasteena oli yöaikainen sängystä nouseminen ja sen yhteydessä kaatumisriski. Testausjaksona oli tammikuu 2023-kesäkuu 2023.

Testauksen tavoite: Testauksen tavoitteena oli arvioida, miten sängyn jalkojen alle asetettujen antureiden avulla saatava reaaliaikainen tieto sängystä ylösnoususta vaikuttaa asiakkaan yöaikaiseen turvallisuuteen ja yksikön rauhallisuuteen. Lisäksi arvioitiin Florie antureiden ja järjestelmän toimivuutta ja käytettävyyttä tuotteena ja käyttöliittymän käyttäjälähtöisyyttä ja toimivuutta.

Henkilöstön arvioimana testauksessa tarkasteltiin mm.

  • Käyttöliittymän helppokäyttöisyyttä
  • Datan luettavuutta ja visuaalisuutta, datan tulkinnan helppoutta ja luotettavuutta
  • Antureiden toimivuutta ja käytettävyyttä. (Olisiko ollut tarvetta liikuttaa sänkyä, haittasivatko johdot siivousta jne.)
  • Sopiiko laite jollekin tietylle asukkaalle paremmin kuin jollekin toiselle?
  • Miten asukas suhtautuu laitteeseen (henkilökunnan arvioimana)
  • Millaisia hyötyjä /haasteita henkilöstö tunnistaa laitteen käytössä?
  • Miten laitetta kannattaisi kehittää?
  • Miten käyttöliittymää kannattaisi kehittää?
  • Mille muille potilas-/asiakas-/asukasryhmille laite voisi soveltua ja mihin tarkoitukseen?

Miten testattiin: Testauksessa Naskalin asumisyksikön asukkaan sängyn jalkojen alle asennettiin Florie anturit, jotka painon muutosten avulla havaitsevat sängystä poistumisen ja lähettivät tiedon Florien pilvipalvelun kautta hoitajan älypuhelimessa olevaan Florien sovellukseen. Hälytykset asennettiin tulevaksi yöaikaan, päivällä hälytykset otettiin pois. Hoitajat saivat hälytyksen yöaikaan sängystä poistumisesta Florien sovelluksen avulla. Testauksen aikana järjestettiin useita palavereja, joissa raportoitiin havainnoista Florie Oy:lle. Testaus päätettiin, kun asukkaalle hankittiin floorbed-sänky. Floorbed-sängyn rakenne on erilainen, jonka vuoksi Florien testaus vaiheessa olevat anturit eivät sopineet uuteen sänkyyn. Florie antureiden tuotekehitys floorbed-sänkyyn jatkui testauksen jälkeen omana kehittämisprosessina. Testauksen lopuksi haastateltiin testaukseen osallistuneita hoitajia.

Kai Vainio esittelee Florieta
Kai Vaino esittelee Florieta

TULOKSIA

Tuotteen käytettävyys

Tuotteen anturit sijoitetaan sängyn jalkojen alle ja sängyn alle sijoitetaan myös dataa keräävä yksikkö. Näissä ei havaittu ongelmia käytön aikana. Anturit tai johdot eivät häirinneet ammattilaisia, (siistijöitä, hoitajia). Tuotetta testannut asukas ei kiinnittänyt huomiota antureihin tai johtoihin.

Asennuksen jälkeen palavereja pidettiin tiheästi (12.1., 16.1., 19.1., 26.1., 2.2., 14.2., 16.2., 27.2., 17.3, 21.4.) Näissä tarkasteltiin hoitajien kirjaamia hälytyksiä ja niiden luotettavuutta verrattiin tuotteen tuottamaan dataan. Datasta tunnistettiin mm. kohtia, joissa hoitajien tekemien kirjausten mukaan tuote oli antanut virhehälytyksen joko niin, että asiakas oli ylösnousemisen sijaan vain kääntänyt kylkeä tai asiakas oli noussut, mutta hälytystä ei tullut tai hälytys oli tullut viiveellä siten, että asukas oli ehtinyt jo esim. päiväsaliin. Datasta pyrittiin tunnistamaan kohtia, jolloin asiakas oli noussut ja miltä käyrä oli tällöin näyttänyt. Tämän perusteella säädettiin hälytyksiä. Hälytysten säätö onnistui siltä osin, että jatkossa hälytykset olivat osin aiheellisia, mutta viive hälytyksissä oli liian pitkä.

Hälytysten viiveen aiheuttajaksi todettiin puhelimen virransäästötilaa, jolloin hälytykset eivät ”tulleet läpi”. Tähän vaikuttavat puhelimen omat asetukset, jotka kaikilta osin eivät ole muokattavissa. Yhtenä ratkaisuna pohdittiin toista puhelinta, joka tulisi Florie laitteen mukana. Tämä ratkaisu ei käytännössä ole toimiva, koska hoitajalla olisi tällöin kaksi puhelinta, osaston oma puhelin sekä Florie laitteen puhelin. Yhteysongelmien korjaustoimenpiteenä käyttöliittymän sovellus päivitettiin sekä ongelmaa ratkaistiin tekstiviestitoiminnolla, joka tulee kännykkään virransäästötilasta huolimatta.

Hoitajien palautteiden lopputuloksena todettiin, että testauksen aikana yhteysongelmaan löydettiin ratkaisu ja tuotteessa nähtiin paljon kehittämispotentiaalia. Parhaimmillaan Florien avulla saatiin täsmällinen hälytys ja hoidettua asiakkaan tarve turvallisesti ja täydellisellä ajoituksella. Jatkokehittämisenä on laitteen toimintavarmuuden / hälytysten varmistaminen.

Käyttöliittymän käytettävyys

Käyttöliittymään kirjautuminen haluttiin tehdä mahdollisimman helpoksi, joten kirjautumista varten tehtiin QR koodi, joka oli koko henkilökunnalle sama. Kirjautuminen yhteisellä QR koodilla koettiin helpoksi, mutta toisaalta välttämättömäksi, jotta jokaisen ei tarvitse muistaa omaa käyttäjätunnusta ja salasanaa. Lisäksi yhteiskirjaaminen on perustelua, kun käytössä on vain yksi puhelin, jota käyttää kerrallaan vain yksi hoitaja (yövuorolainen).

Itse käyttöliittymä koettiin erittäin helppokäyttöisenä ja siihen saatu koulutus riittävänä. Käyttöliittymän opittavuus koettiin hyväksi myös hoitajien toimesta, jotka eivät osallistuneet varsinaiseen koulutukseen. Käyttöliittymän tuottama tieto oli käyttäjää ohjaavaa ja helposti tulkittavissa sekä visuaalisesti selkeä.

Käyttöliittymän toiminnallisuudet koettiin hyväksi ja hyödyllisiksi, kun tuotteesta pystyi katsomaan hälytysten ajankohdat. Tämä mahdollisti potilastietojärjestelmän kirjausten tekemisen aamulla, eikä niitä tarvinnut kirjata muistilapulle. Takautuvasti voi katsoa asiakaskohtaista tietoa öisestä aktiivisuudesta.

Hälytysääni koettiin hieman voimakkaaksi. Öisessä yksikössä on pääosin hiljaista ja kaikki äänet kuuluvat lujaa. Äänekäs hälytys pitää pyrkiä sammuttamaan nopeasti, jos on vaikkapa muun asukkaan huoneessa. Kehitysehdotuksena toivottiin lyhyttä hälytystä, joka toistuu jonkin ajan kuluttua, jos hälytykseen ei ole reagoitu. Hälytysäänet ja äänen tasot on vaihdettavissa, käyttöönoton ohjauksessa on jatkossa tämä huomioitava kertoa selkeämmin.

Testausaikana tuotteesta ei saatu merkittävää hyötyä, eikä se keventänyt yöhoitajien psyykkistä huolta asukkaan kaatumisesta. Osa yöhoitajista koki, että fyysinen kuorma osin jopa lisääntyi, kun turhia hälytyksiä saattoi olla lukuisia yössä.

Testausprosessi

Testausprosessi koettiin mielenkiintoiseksi. Toimivaksi malliksi koettiin se, että yksi ihminen toimi testauksen yhteyshenkilönä, joka on ajan tasalla, kun henkilöstö vaihtuu. Kaikkiaan osa yöhoitajista koki testausprosessin hieman uuvuttavaksi, kun turhien hälytysten vuoksi joutui lähtemään kesken hoitotilanteen tarkastamaan seurattavana olevan asukkaan tilannetta.

Soveltuva kohderyhmä

Tuotteen koettiin sopivan erityisesti heikosta tasapainosta kärsiville, kaatumisvaarassa oleville ”huonojalkaisille” asukkaille, jotka kuitenkin ovat virkeitä tai levottomia öisin tai voivat pyrkiä jalkeille sängyn laidoista huolimatta. Tuote on hyödyllinen, kun yksikkö on pinta-alaltaan suuri ja välimatkat pitkiä ja yksikössä on paljon tehtävää yöllä ja vain vähän valvovaa henkilökuntaa.

Teksti: Minna Kangasniemi & Krista Toivonen

Kuvat: Krista Toivonen