GettingBetter mediakirjasto psykiatrisessa hoitotyössä

GettingBetter mediakirjastoa testattiin Satakunnan hyvinvointialueella keväällä 2023. Testauksen tavoitteena oli kerätä käyttökokemuksia GettingBetter mediakirjastosta psykiatrisen erikoistason asiakastyössä.

Testauksen tavoitteena oli kerätä käyttökokemuksia asiakastyössä GettingBetter mediakirjastosta.

 • Miten tuote sopii osaksi tunne-elämän vakauden häiriöistä kärsivien asiakkaiden kuntoutusta
 • Miten henkilökunta kokee Mediakirjaston sisältöjen hyödyllisyyden
 • Millaisiin tilanteisiin/tunteisiin siitä saatiin apua
 • Millaisissa tilanteissa/tunteissa siitä ei ollut apua
 • Miten asiakkaat kokevat tuotteen käytön
 • Soveltuuko tuote vakautustyöryhmän asiakkaille
 • Miten tuotteen käyttö tukee vakautustyöryhmässä tehtävää hoitotyötä

Tuotteen käyttö testauksen aikana

Vakautustyöryhmässä GettingBetter sisältöjä käytettiin pääosin ryhmäharjoituksissa lähinnä fyysisten tilojen rajoitteista johtuen, mutta sisällöt sopisivat myös yksilöharjoituksiin.

Ryhmäharjoituksissa GettingBetter sisältöjä (kuva ja musiikki) käytettiin yhtäältä taustana samalla kun tehtiin kehollisia harjoituksia. Toisaalta tehtiin myös harjoituksia, joissa keskitytään suoraan sisältöön ja käytetään sisältöä osana harjoitusta. Käytettävissä olleen mediakirjaston luontosisältö soveltui erityisesti rauhoittumisen tueksi ja osaksi rentoutusharjoituksia. Luontosisältöjä käytettiin myös tilanteissa, joissa asiakkaiden kanssa harjoiteltiin keskittymistä ja pyritään palauttamaan mieli tähän hetkeen.

Sisältöjä voidaan katsoa joko netin kautta tai kovalevyltä, jonne sisältö on ladattu. Mikäli käytetään nettiä, yhteyden on oltava riittävän vahva videoiden sujuvaan pyörittämiseen.

Hyödyllisyys hoitotyön näkökulmasta

 • Sisältöjä hyödynnettiin työkaluina strukturoiduissa ennalta suunnitelluissa hoitomenetelmissä. Tekniikan käytössä on huomioitava, ettei se varasta liikaa aikaa itse hoitotyöltä vaan toimii sen tukena.
 • Sisältöihin tutustuminen ja niiden käytön suunnittelu vie aikaa, siksi sen sisältöjen monipuolinen käyttöönotto on pitkäjänteinen prosessi.
 • Harjoitusten avulla asiakkaat oppivat tiedostamaan, että omalla tekemisellä voi vaikuttaa omaan oloon ja omiin tunteisiin. Asiakkaat oppivat hyödyntämään vastaavia sisältöjä myös kotona halutessaan vaikuttaa omiin tunteisiin tai vointiin.
 • Mediakirjasto konkretisoi ja havainnollistaa psykiatrisen hoitotyön menetelmiä, jotka usein ovat abstrakteja puheen ja vuorovaikutuksen avulla tuotettuja menetelmiä. GettingBetter sisällöt on koettu mahdollistajana, joka antavat lisätyökaluja psykiatriseen hoitotyöhön.

 Havaintoja palvelusta käyttäjiltä

Millaisesta sisällöstä kukin pitää on henkilökohtaista. Erilaissa paikoissa kuvattuihin sisältöihin voi liittyä muistoja, jotka vaikuttavat asiakkaisiin eri tavoin. Useimmille liikkuva kuva on mieluisa, mutta osa piti myös still-kuvista. Suurin osa asiakkaista piti luontovideoista. Se, oliko luonnon äänet vai musiikki videossa mieluisampaa, jakoi mielipiteet melko tasan.

 Kehitysideoita

Erityisesti toivottiin psykiatrisessa hoitotyössä käytettyjen harjoitteiden visualisointia, esim. hengitys- tai tunneharjoitusten visualisointia. Koska harjoitteita on tärkeää tehdä myös kotona, voisi konsepti jatkossa sisältää myös asiakkaille kotiin annettavan lisenssin.