Muistimatto

Testattu laite ja testausaika

Diakon Palvelut Oy:ssä testattiin keväällä 2022 Viveka Finland Oy:n kehittämää muistijoogamattoa. Tuotetta käytettiin osana kuntoutusta erilaisissa tilanteissa, kuten ryhmissä tai yksilökäytössä. Diakon Palveluiden asiakkaille testaus oli täysin vapaaehtoista. Testaus oli osa Satakunta Testbed -hanketta.

Viveka Finland Oy:n kehittämä muistijoogamaton avulla keskitytään aktivoimaan aivojen toimintaa ja ennaltaehkäisemään muistihäiriöitä. Lisäksi sen avulla voidaan parantaa keskittymiskykyä. Muistimaton avulla pyritään harjoittamaan asiakkaan kognitiivisia kykyjä sekä muistitoimintaa ja aivojen hyvinvointia. Muistimaton avulla saadaan harjoitettua myös asiakkaan tasapainoa.

Lyhyt esittelyvideo tuotteesta: https://www.youtube.com/watch?v=GjgnDvDQNzM

Testaajat

Testaukseen osallistui Diakoniapalvelun terveysalan ammattilaisia, joista neljä oli fysioterapeutteja, kolme toimintaterapeutteja ja yksi oli liikunnanohjaaja.

Muistimatto toi käyttäjille hyvän lisätyökalun, jonka avulla on helppo harjoittaa tasapainoa ja kognitiivisia taitoja. Erilaiset askelkuviot kirjainten, numeroiden ja värien kanssa toivat motivaatiota ylläpitävää vaihtelua. Harjoitusten haastavuutta oli helppo säädellä ja jokaiselle asiakkaalle löytyi sopiva haastavuustaso. Jo testauksen aikana huomattiin, miten asiakkailla tapahtui tasapainon parantumista ja keskittymisessä saatiin kehitystä aikaiseksi.

Ammattilaiset testasivat muistimattoa eri asiakasryhmillä, jotka olivat tasapainovaikeuksista kärsiviä, ikääntyneitä, neurologisia asiakkaita, työikäisiä tai lapsiasiakkaita, joilla oli keskittymisvaikeuksia.

Kehitysideat

Diakon Palveluiden ammattilaiset näkivät kokonaisuudessaan muistimaton hyväksi apuvälineeksi osaksi asiakkaiden hoitokokonaisuutta. Suurin apu huomattiin tasapainon kehittymisessä ja kognitiivisessa oppimisessa.

Pienemmille lapsille voisi olla versio, jossa kirjainten sijaan matossa olisi erilaisia kuvioita ja näiden kuvioiden väri voisi vaihdella kuten kirjaimissa. Myös nykyisten ja mahdollisesti uusien kuvioiden koko voisi olla suurempi, jolloin nämä olisi helpompi hahmottaa.

Mahdollista värimaailmaa suunnitellessa on tärkeää huomioida neutraalit ja sen tyyppiset värit, joita on helppo tunnistaa myös mahdollisista näköön liittyvistä ongelmista huolimatta (riittävä kontrasti). Muistimaton voisi hyvin nähdä myös kotiin vietäväksi, jossa harjoitellaan ohjeiden mukaisesti. Television tai youtuben avulla voitaisiin saada myös virtuaalinen ohjaaja.

Soveltuvuus

Testausaika oli tähän testaukseen hyvä. Testauksen ajankohta loppu kevääseen/ alku kesään loi hieman hankaluuksia. Tulosten osalta vastausmäärä jäi pieneksi, joka laskee tulosten luotettavuutta. Kuitenkin saatiin selviä viitteitä siitä, missä tuote toimii, missä on ongelmia ja yleisesti käytettävyydestä ja hyödyllisyydestä. Diakonian ammattilaisten antama kirjallinen palaute oli hyvää ja nämä antoi Viveka Finland Oy:lle vahvistusta jo aikaisemmin pohdituista uudistuksista ja näiden lisäksi saivat myös uusia kehitysehdotuksia. Tulosten luotettavuuden kannalta olisi tärkeää, että Muistijoogamattoa testattaisiin uudelleen suuremmalla testausjoukolla ja käytettäisiin samaa mittaria (TAM), jota Satakunta Testbed käytti tässä testauksessa. Tulosten toistettavuuden kannalta olisi juuri tärkeää, että mittari pysyy samana ja voidaan analysoida tuloksia eri hoitoyksiköissä ja eri puolella Suomea.

Teksti: Jani Lahti