Yöaikaisen asukasturvallisuuden kehittäminen

Testattu laite

Osana Satakunta Testbed -hanketta Attendo Siltalanpuisto testasi Emfit Oy:n Emfit anturia keväällä 2022 omassa tehostetun palveluasumisen yksikössään. Emfitin kehittämä anturin avulla hoitajat pystyivät seuraamaan asukkaiden liikettä yöllä, siten, että asukkaan noustessa sängystä anturi antoi hälytyksen hoitajan puhelimen sovellukseen.

Emfitin ammattilaiset asensivat laitteet asukkaiden sänkyihin. Osallistuminen testaukseen oli asukkaille vapaaehtoista ja heidän omaisia infottiin testauksesta. Asennuksen jälkeen henkilökunta ohjeistettiin kännykkäsovelluksen käytöön. Ensimmäisten viikkojen aikana tehtiin sovelluksen hälytyksiin erilaisia asetuksiin liittyviä hienosäätöjä mm. asetettiin hälytysviiveitä asukkaiden yksilöllisen tilanteen mukaan.

Emfitin avulla pystytään myös seuraamaan uniaikaa ja palautumista yön aikana. Lyhyt esittelyvideo tuotteesta: https://www.youtube.com/watch?v=tQgZ7l8Xcdg Attendo Siltalanpuistossa näitä tietoja ei tarkastelu.

Testaus

Kahdeksan yöhoitajaa tarkkaili asukkaiden yön aikaista liikettä ja raportoivat erillisellä lomakkeella, kuinka pitkälle asukkaat olivat mahdollisesti päässeet, esimerkiksi ”Asukas oli noussut vessaan” tai ”Asukas oli yrittänyt mennä tupakalle”. Näin voitiin arvioida estääkö sängystä ylösnousun tarkkailu vaaratilanteita, joissa huonosti liikkuva asukas pyrkii itse wc:n yöllä tai aktiivinen asukas käytävälle yöllä. Testauksen jälkeen henkilöstö arvioi tuotetta erillisellä kyselylomakkeella mm. tuotteen hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä.

Laite itsessään koettiin helppokäyttöiseksi, selkeäksi ja hyödylliseksi hoitotyön apuvälineeksi. Sen koettiin parantavan työn tehokkuutta, kun asukashuoneissa ei tarvinnut vierailla vain tarkistamassa nukkuuko asukas. Lisäksi sen koettiin lisäävän asukkaiden turvallisuutta ja antavan hyödyllistä asukaskohtaista tietoa asukkaiden yöaikaisesta aktiivisuudesta. Tiedon avulla on mahdollista kehittää hoitotyötä ja tukea asukkaan vuorokausirytmiä.

Kehitysideat

Laitteen käyttöönottoprosessin kehittäminen on keskeistä sujuvan liikkeelle lähdön saamiseksi ja henkilöstön motivaation ylläpitämiseksi. Käyttöönoton alussa tiivisyhteistyö käyttäjän ja Emfitin välillä on tärkeää, jotta asukaskohtaiset viiveet ja hälytykset saadaan nopeasti kuntoon.  Tiivis kommunikaatio onkin tärkeässä roolissa, jotta tuotteen käyttö saadaan nopeasti sujuvaksi ja mahdollisilta ongelmilta vältytään.

Laite on huomaamaton sängyn alle asetettava anturi, joka ei herätä asukkaiden huomiota. Laitetta asennettaessa osa asukkaista suhtautui tuotteeseen epäillen sen turvallisuutta tai oman yksityisyytensä heikentymistä. Onkin tärkeää informoida käyttäjät ja omaiset laitteen asennuksesta ja kertoa tuotteen hyödyistä ja tietoturvallisuudesta.

Hoitotyön näkökulmasta tuote antaa mahdollisuuden kehittää hoitotyötä ja suunnitella asukkaille yksilöllistä tukea vuorokausirytmin ylläpitämiseen.

Soveltuvuus

Testausaikana saatiin runsaasti vastauksia hälytyskohtaiseen kyselyyn (140kpl), joten tuotteen toiminnasta ja asukkaiden liikkeistä saatuja tietoja voidaan pitää luotettavina.  Testauksen jälkeen tehtyyn hyödyllisyyttä ja käytettävyyttä arvioivaan kyselyyn vastasi 50% käyttäjistä, mutta vastaajien määrä oli pieni. Näin ollen tuotteen koettuun hyötyyn ja käytettävyyteen liittyvät tulokset ovat suunta antavia. Tuotetta olisi hyvä testata lisää samantyyppisissä hoitokodeissa, jolloin tulosten toistettavuus paranisi ja tuloksen luotettavuus kasvaisi. Testaus antaa kuitenkin viitteitä siitä, että laite on erityisen hyödyllinen pinta-alaltaan laajoissa tai arkkitehtuuriltaan monimutkaisissa ympäristöissä, joissa hoitajan on vaikea havaita käytävälle tulevia asukkaita. Tuote soveltuu myös tilanteisiin, jossa yöllinen hoitajamitoitus on niukka ja asukkaat liikuntarajoitteisia, mutta kuitenkin itse liikkuvia. Tällöin tuotteen avulla voidaan erityisesti tukea asukasturvallisuutta.

Teksti: Jani Lahti